Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

 

 

 Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 17.08.2017 r

numer ogłoszenia 12/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Pakiet I:

Zadanie 1: Separation Gel LPAI 10 mL, 12 op.

Zadanie 2: NucleoSpin Soil na 250 izolacji, 1 op

Pakiet II:

Zadanie 1:GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji – 1 szt.

Zadanie 2: Qubit™ dsDNA HS Assay Kit - kat. Q32854 500 reakcji – 1 szt.

Zadanie 3: Agaroza - TopVision Low Melting Point Agarose, kat. R0801, 25 g - zakres rozdziału od 100 bp do >30 kb – 1 szt.

Zadanie 4: GeneRuler™ Ladder Mix – 100-10 000 bp, kat. SM0331 – 5*50 ug – 1 szt.

Zadanie 5: Barwnik DNA/RNA SimplySafeTM 1 ml x 1 – 1 szt.

Zadanie 6: Agaroza (kat. E0301-500)  500 g – 1 szt.

Zadanie 7: KAPA Illumina Library Quantification Kits for LihtCycler 480 (nr. Kat. KK4854) – 1 szt.

 1. Liczba złożonych ofert : 6
 2. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

PAKIET I:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

5475,84 zł

6735,28 zł

 

 

 

 

 

 


 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3     

80-297 Gdańsk

1388,00 zł

1707,24 zł

2

AQUA LAB A. Sierzputowscy i Wspólnicy Sp. J.

Ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

 

3514,08 zł

4322,32 zł

PAKIET II:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Promega GmbH

 

2024,25 zł

2024,25 zł

         

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

1035,22 zł

1273,32 zł

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3        

80-297 Gdańsk

240,00 zł

295,20 zł

2.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

406,35 zł

499,81 zł

         

 

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

383,72 zł

471,98 zł

 


 

Zadanie nr 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

199,00 zł

244,77 zł

 

Zadanie 6

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

550,00 zł

676,50 zł

 

Zadanie nr 7

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Roche Polska Sp. Zo.o.

Ul. Domaniewska 39 B

02-672 Warszawa

2874,60 zł

3535,76 zł

 

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

PAKIET I:

      - w zakresie zadań 1, TK Biotech, Ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa

      - w zakresie zadań 2 AQUA LAB A. Sierzputowscy i Wspólnicy Sp. J. Ul. Zabłocka 10 03-194     Warszawa

PAKIET II:

      - w zakresie zadań 1, Promega Gmbh;

      - w zakresie zadań 2, 3, 4 Life Technologies Polska Sp. Zo.o., Ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa:

      - w zakresie zadań  5, 6 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk;

      - w zakresie zadań 7 Roche Polska Sp. Zo.o., Ul. Domaniewska 39 B

02-672 Warszawa;

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

PAKIET I:

 - w zakresie zadań 1; jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

       - w zakresie zadań  2 ;oferta uznana za najkorzystniejszą;

PAKIET II:

 - w zakresie zadań 1, 2, 4, 5, 6, 7;  jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 3; oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) :

PAKIET I, zadanie nr 2:

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Oferta firmy Eurx Sp. Z o.o.z siedzibą w Gdańsku została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych


Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zestaw NucleoSpin Soil jest wykorzystywany w badaniach genetycznych kuraków leśnych od 2012 r. Nazwa własna producenta została podana ze względów technologicznych z uwagi na zachowanie norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzują się realizowane przez Zamawiającego badania.

Na tym etapie badań nie ma możliwości wprowadzenia do procesu analitycznego odczynników z innej firmy. Kontynuacja badań i uzyskiwanie wyników porównywalnych z wcześniejszymi badaniami wymaga zastosowania zestawu do izolacji firmy NucleoSpin Soil, a  każdy producent ma swój określony skład chemiczny poszczególnych komponentów.

Na potwierdzenie tego Wykonawca dołączył do oferty stosowny dokument, określający parametry produktu proponowanego przez Wykonawcę. Z załączonego dokumentu w sposób niebudzący wątpliwości nie wynika, iż oferowane odczynniki spełniają wszystkie wymagania przedłożone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o udzielaniu zamówienia.

PAKIET II: zadanie nr 3:

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Oferta firmy Eurx Sp. Z o.o.z siedzibą w Gdańsku została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zapotrzebowanie w Pakiecie II w zadaniu nr 3 dotyczyło agarozy wysokorozdzielczej, w zakresie rozdziału od 100 bp do>30 kb (.30 000 bp). Warunki te spełnia Agaroza-TopVision Low Melting Point Agarose firmy Life Technologies Polska Sp. Zo.o, natomiast specyfikacja produktu oferowanego przez firmę Eurx Sp. Z o.o. wskazuje, że może być stosowana do rozdziału powyżej1000 bp.

W związku z powyższym jest to za mało na potrzeby przewidzianych badań naukowych.

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

PAKIET I:

      - w zakresie zadań 1, TK Biotech, Ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa

      - w zakresie zadań 2 , AQUA LAB A. Sierzputowscy i Wspólnicy Sp. J., Ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa

PAKIET II:

      - w zakresie zadań 1, Promega Gmbh;

      - w zakresie zadań 2, 3, 4 Life Technologies Polska Sp. Zo.o., Ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa:

      - w zakresie zadań 5, 6 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk;

      - w zakresie zadań 7 Roche Polska Sp. Zo.o., Ul. Domaniewska 39 B

02-672 Warszawa;

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 17.08.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ