Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Zainteresowania naukowe

Genetyka populacyjna i filogeografia zwierząt. Ekologia i zachowanie ssaków, w szczególności nietoperzy (Chiroptera). Zajmuje się także trójwymiarową morfometrią geometryczną.

Main research interest

Population genetics and philogeography. Ecology and behaviour of mammals, especially bats (Chiroptera). I also work using 3D geometric morphometrics methods.

Bieżące  projekty naukowe:

1. Czasowo-przestrzenna dynamika inwazji szczurów śniadych (Rattus rattus) na pacyficzną wyspę Futuna.

Projekt własny nr N304 107240. Wykonawcy: Bogdanowicz W. (kierownik), Gula R., Theuerkauf J., Sztencel-Jabłonka A., (wykonawcy). Okres realizacji: 05.12.2011–05.11.2013.

2. Refugium kaukaskie: ssaki Armenii w świetle analiz mtDNA.

Projekt własny nr N303 566339. Wykonawcy: Bogdanowicz (kierownik), R. Rutkowski,  A. Sztencel-Jabłonka, K. Sachanowicz, E. Yavruyan, D. Yavruyan, G. Papov, M. Harutyunyan. (wykonawca). Okres realizacji: 03.11.2010–02.11.2013.

3. Preferencje środowiskowe, dynamika populacji, zmienność genetyczna i morfologiczna gniewosza plamistego Coronella austriaca ─ implikacje dla zachowania gatunku.

Projekt własny nr N303 570539. Wykonawcy: A. Sztencel-Jabłonka (kierownik), J. Mazgajska, T. Mazgajski, P. Stachyra, B. Borczyk, S. Bury, W. Bogdanowicz. Okres realizacji: 10.11.2010–09.11.2013.Ongoing research projects

1.Spatio-temporal  dynamics of  black rat (Rattus rattus) invasion on pacific island Futuna.

Project number N304 107240.  Bogdanowicz W. (director), Gula R., Theuerkauf J., Sztencel-Jabłonka A., Scheduled: 05.12.2011–05.11.2013.

2. Caucasian refugium: mammals of Armenia in a light of mtDNA analyses.

Project number N303 566339. Bogdanowicz (director), R. Rutkowski,  A. Sztencel-Jabłonka, K. Sachanowicz, E. Yavruyan, D. Yavruyan, G. Papov, M. Harutyunyan. Scheduled: 03.11.2010–02.11.2013.

3. Habitat preferences, population dynamics, genetic and morphological dynamics of smooth snake Coronella austriaca ─ implications for species preservation.

Projekt własny nr N303 570539.  A. Sztencel-Jabłonka (director), J. Mazgajska, T. Mazgajski, P. Stachyra, B. Borczyk, S. Bury, W. Bogdanowicz. Scheduled: 10.11.2010–09.11.2013.

Wybrane publikacje/Publications:

Bogdanowicz W., Juste J., Owen RD, Sztencel A. 2005. Geometric morphometrics and cladistics: testing evolutionary relationships in mega- and microbats. Acta Chiropterologica 7 (1): 39−49.

Available from: https://www.researchgate.net/

Sztencel-Jablonka A., Jones G., Bogdanowicz W. 2009. Skull morphology of two cryptic bat species: Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus ― a 3D geometric morphometrics approach with landmark reconstruction. Acta Chiropterologica 11 (1): 113−126.

Available from: https://www.researchgate.net/

Sztencel-Jablonka A., Jones G., Bogdanowicz W. 2012. Population genetics study of common (Pipistrellus pipistrellus) and soprano (Pipistrellus pygmaeus) pipistrelle bats from central Europe suggests interspecific hybridization Canadian Journal of Zoology 90: 1251−1260. doi:10.1139/Z2012-092

Available from: https://www.researchgate.net/

Wiesław Bogdanowicz, Pavel Hulva,Barbora Černá Bolfíková, Magdalena M. Buś, Edyta Rychlicka, Anna Sztencel-Jabłonka, Luca Cistrone, Danilo Russo 2015 Cryptic diversity of Italian bats and the role of the Apennine refugium in the phylogeography of the western Palaearctic. Zoological Journal of the Linnean Society 174(3):635−648. doi: 10.1111/zoj.1224

Available from: https://www.researchgate.net/

 

Anna Sztencel-Jabłonka,Tomasz D. Mazgajski, Stanisław Bury, Bartłomiej Najbar, Mariusz Rybacki, Wiesław Bogdanowicz, Joanna Mazgajska 2015 Phylogeography of the smooth snake Coronella austriaca (Serpentes: Colubridae): Evidence for a reduced gene pool and a genetic discontinuity in Central Europe. Biological Journal of the Linnean Society 115:195−210. doi: 10.1111/bij.12496

Available from: https://www.researchgate.net

  1. Theuerkauf, R. Kuehn, R. Gula, A. Sztencel-Jabłonka, H. Jourdan, A. Taugamoa, D. Labrousse, W. Bogdanowicz 2015 Invasion history affects genetic structure in island rat populations. Journal of Zoology 295:197-205 doi:10.1111/jzo.12206

Available from: https://www.researchgate.net/