Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Kolejny nabór na studia doktoranckie odbędzie się jesienią 2012 roku.
Kandydaci zainteresowani podjęciem prac nad doktoratem w Studium powinni wybrać temat (patrz Tematy), uzyskać akceptację przyszłego opiekuna naukowego i złożyć dokumenty (patrz Rekrutacja)  w  Sekretariacie Muzeum i Instytutu PAN do dnia 17 września 2012. Rozmowa kwalifikacyjna odbedzie się 2 pażdziernika br; poczatek godz. 11.

Siedzibą administracyjną Studium Doktoranckiego jest Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, tel. 629 32 21
Kierownikiem Studium jest prof. dr hab. Joanna Gliwicz  (adres i tel. jak wyżej);
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin

Międzynarodowego Studium Nauk Biologicznych

przy Muzeum i Instytucie Zoologii PAN


International Doctoral School of Biological Sciences

at Museum & Institute of Zoology PAS


Na podstawie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe /Dz.U. 2007 Nr 1 poz. 2/, w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Biologicznych przy Muzeum i Instytucie Zoologii PAN, powołanym na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN z dnia 5 czerwca 2003 (patrz: Akt utworzenia) oraz umowy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi współtworzącymi to Studium z dnia 20 czerwca 2003 r., ustala się następujący regulamin studiów.

 

I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1 

 1. Międzynarodowe Studium Doktoranckie tworzy Dyrektor Muzeum i Instytut Zoologii PAN przy udziale Dyrektorów Instytutu Paleobiologii PAN i Centrum Badań Ekologicznych PAN, na podstawie umowy zawartej pomiędzy tymi jednostkami (zwanych dalej Instytutami). Siedzibą Studium jest Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64

 2. Studium kształci kandydatów do stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinach: biologia i ekologia.
 3. Studia prowadzone są jako studia dzienne (stacjonarne).

 4. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Rada Studium, w skład której wchodzi do dwóch przedstawicieli rad naukowych Instytutów, delegowanych przez te rady na prośbę dyrektorów, oraz Kierownik Studium.
 5. Studiami doktoranckimi kieruje Kierownik Studium, powołany przez Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN po zaopiniowaniu przez Radę Naukową.

 6. Opiekuna naukowego powołuje Dyrektor Instytutu przyjmującego doktoranta, spośród osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
 7. Studia doktoranckie trwają 4 lata, z możliwością przedłużenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach o 1 rok.

 8. Otwarcie przewodu doktorskiego uczestnika studiów powinno nastąpić nie później niż w trzecim roku trwania studiów.
 9. Wyniki badań naukowych prowadzonych przez doktoranta stanowią własność Instytutu, w którym odbywa on studia.

 

II USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 2 

1. Na Studium przyjęty być może obywatel polski lub obcokrajowiec, który:
a/ posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny.
b/ uzyskał zapewnienie przyszłego opiekuna naukowego (promotora pracy doktorskiej), że podejmie się prowadzenia jego pracy doktorskiej

c/ odbył rozmowę kwalifikacyjną przed komisją rekrutacyjną z zadowalającym wynikiem i spełnił inne wymagania wynikające z warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie

2. O przyjęciu na studia doktoranckie decydują Dyrektorzy Instytutów na wniosek Kierownika Studium.

§ 3

1. Do podstawowych obowiązków uczestnika studiów należy realizacja programu studiów doktoranckich, a w szczególności:
a/ systematyczna praca naukowa pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora pracy doktorskiej) zmierzająca do terminowego zakończenia studiów i przygotowania rozprawy doktorskiej,
b/ uczestniczenie w zajęciach przewidzianych programem studiów, w tym wysłuchanie i zaliczenie wykładów obligatoryjnych i uzupełniających (kierunkowych) oraz udział w seminariach doktoranckich,
c/ udział w konferencjach naukowych, seminariach, warsztatach, szkołach letnich i innych zajęciach wskazanych przez opiekuna naukowego lub zaleconych przez Kierownika Studium,
d/ upowszechnianie, w porozumieniu z opiekunem, swoich osiągnięć naukowych

e/ składania Kierownikowi Studium pisemnych sprawozdań rocznych z przebiegu studiów i postępów w badaniach naukowych, zaopiniowanych przez opiekuna naukowego/promotora i stanowiących podstawę zaliczenia kolejnych lat studiów.

 

§ 4 

1. Kierownik Studium:
a/ organizuje rekrutację i przewodniczy Komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie,
b/ prowadzi bieżącą działalność Studium,
c/ utrzymuje bezpośredni kontakt z uczestnikami studiów oraz ich opiekunami naukowymi w sprawach dotyczących realizacji programu studiów,

d/ podejmuje decyzje w sprawach zaliczenia roku a także występuje z wnioskiem w sprawie przedłużenia studiów i skreślenia z listy doktorantów.

2. Rada Studium:

a/ opracowuje regulamin i program studiów,
b/ ustala tryb rekrutacji na studia,

c/ stanowi komisję rekrutacyjną, do której może dokooptować dodatkowych egzaminatorów,

3. Opiekun naukowy (promotor pracy doktorskiej):
a/ udziela wszelkiej pomocy uczestnikowi studiów w jego pracy naukowej,
b/ opiniuje sprawozdania składane przez uczestnika studiów oraz uczestniczy z głosem doradczym w decyzjach odnośnie przebiegu studiów doktoranta
c/ o ile to możliwe, bierze czynny udział, w charakterze wykładowcy, w wykładach organizowanych przez Studium.


§ 5

1. Uczestników Studium obowiązują przepisy i zarządzenia Dyrekcji Instytutu, w którym odbywają studia doktoranckie.

2. Uczestnicy Studium mogą otrzymywać stypendium przyznawane przez Dyrektora Instytutu, w którym odbywają studia doktoranckie, w wysokości wynikającej z Aktu utworzenia Międzynarodowego Studium Nauk Biologicznych i na zasadach określonych w §2 ust.2 oraz §8, 9, 10 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe (Dz.U.2007 Nr 1, poz. 2)

3. Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do:

a/ przerwy w zajęciach w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku, zgodnie z ustaleniami określonymi w programie studiów,
b/ świadczeń w publicznych zakładach opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla pracowników Instytutu,
c/ przedłużenia okresu studiów doktoranckich o czas trwania urlopu macierzyńskiego i korzystanie w tym okresie z przyznanych świadczeń,

d/ niepracujący małżonkowie oraz dzieci uczestników studiów korzystają ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla członków rodzin pracowników.

 

§ 6

1. Kończenie i przedłużanie studiów doktoranckich:
a/ Studia kończą się 30 września 4-tego roku wydaniem świadectwa ukończenia studiów doktoranckich,
b/ W uzasadnionych przypadkach, wymienionych w § 7 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe (Dz. U. 2007 Nr 1, poz. 2), Dyrektor Instytutu może przedłużyć studia doktoranckie o 1 rok,
c/ z wnioskiem o przedłużenie studiów występuje Kierownik Studium, na podstawie podania uczestnika studiów, zaopiniowanego przez Opiekuna naukowego (Promotora),
d/ Uczestnikom Studium, którzy nie uzyskali stopnia doktora w czasie przewidzianym niniejszym regulaminem, instytut nie pokrywa kosztów przewodu doktorskiego.
2. Skreślenie z listy uczestników Studium
a/ Uczestnik studiów nie wykazujący w toku studiów właściwego do nich przygotowania lub uzdolnień, nie czyniący wymaganych postępów w pracy naukowej lub nie wypełniający obowiązków wynikających z programu studiów i z regulaminu może być skreślony z listy uczestników studiów.
b/ Z wnioskiem do Dyrektora Instytutu o skreślenie uczestnika występuje Kierownik Studium po zapoznaniu się z opinią Opiekuna Naukowego i Rady Studium.

 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7 

1. W sprawach nie objętych ustaleniami niniejszego regulaminu i nie ujętych w podanym na wstępie rozporządzeniu rozstrzyga Rada Studium.

2. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania.

 


Warszawa, 1 czerwca 2007 r.


Przewodniczący Rady Naukowej
Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
/-/ Prof. dr hab. Czesław Błaszak
Dyrektor
Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
/-/ Prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz

Rozmowa kwalifikacyjna

    

Celem rozmowy jest sprawdzenie motywacji, zainteresowań i uzdolnień kandydata do pracy naukowej, umiejętności stawiania i sprawdzania hipotez naukowych, a także znajomości języka angielskiego.

Jakich pytań należy oczekiwać?

 • o wyniki swojej pracy magisterskiej i krytyczną ich ocenę,
 • o koncepcję realizacji tematu pracy doktorskiej,
 • o działanie mechanizmów ekologicznych i ewolucyjnych,
 • o światowe nowości w dyscyplinie kandydata (np. na podstawie lektury Świata Nauki, Kosmosu, działów naukowych z codziennej prasy i z internetu, z Nature, Science).

Ponadto:

 • ponieważ w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą specjaliści z dziedziny zoologii, ekologii i paleobiologii można oczekiwać pytań z tych dyscyplin, nawiązujących do tematyki i obiektu pracy naukowej kandydata;
 • trzeba też być przygotowanym na krótką konwersację po angielsku na powyższe tematy.

Program

stacjonarnych czteroletnich studiów

w Międzynarodowym Studium Doktoranckim

przy MiIZ PAN

(obowiązujący od roku akad. 2017/18)

   

*  Przedmioty obowiązkowe nie są wykładane co roku. Zakłada się, że część z nich

     zostanie zaliczona na I roku, a  część na II roku.

** Pracownia specjalistyczna obejmuje zajęcia pod opieką promotora, ukierunkowane na

     przygotowanie rozprawy, w tym metodyka prac terenowych i laboratoryjnych, praca

     nad manuskryptami publikacji i rozprawy.

*** Zajęcia rozwijające  umiejętności zawodowe mogą być zaliczane również  na innym roku studiów.

 

PROGRAM STUDIÓW

Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych

przy Muzeum i Instytucie Zoologii PAN

(zaktualizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 z dn. 10 lutego 2017, Dz. U. z dnia 15 lutego 2017)

I. Zakres kształcenia na studiach doktoranckich

 • Program obejmuje zajęcia w wymiarze odpowiadającym  45 punktom ECTS* Są to:

      - wykłady obligatoryjne

      - wykłady fakultatywne zgodne ze specjalizacją

      - seminarium doktoranckie

      - zajęcia specjalizacyjne  pod opieką promotora

      - zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe

      - przygotowanie do egzaminów doktorskich.

      * Program studiów w postaci tabelarycznej stanowi integralną część tego

      dokumentu.

 • Wykłady obligatoryjne (łącznie 6 p. ECTS). Uczestnicy studiów zobowiązani są do uczęszczania na zajęcia i zdanie egzaminów z następujących przedmiotów:

      - Ewolucjonizm / Ekologia ewolucyjna        

      - Statystyka w badaniach przyrodniczych 

      - Metody molekularne w badaniach taksonomicznych, ekologicznych i ewolucyjnych

 •  Wykłady fakultatywne (łącznie 4 p.  ECTS),  wybierane są w porozumieniu z opiekunem naukowym i kierownikiem Studium z oferty instytutów współtworzących Studium, innych placówek PAN i wyższych uczelni.

 • Seminarium doktoranckie ( łącznie 8 p. ECTS)  jest obowiązkowe na wszystkich latach studiów i zakończone co roku zaliczeniem.

 • Pracownia specjalistyczna (łącznie 20 p. ECTS) obejmująca zajęcia specjalizacyjne pod opieką promotora, ukierunkowane na przygotowanie rozprawy doktorskiej

 • Zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe (łącznie 5 p. ECTS) obejmują cykl wykładów i zajęć warsztatowych, dotyczących zasad właściwego przygotowywania ms do publikacji, doniesień konferencyjnych, zasad etyki zawodowej, wniosków o sfinansowanie projektów do instytucji grantowych, oraz podstaw prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 • Przygotowanie do egzaminów doktorskich (łącznie 2 p. ECTS) Uczestnicy Studium zobowiązani są do odbycia konsultacji oraz indywidualnego przygotowania się i zdania  egzaminów doktorskich  w odpowiednich jednostkach egzaminujących (co najmniej 2 w trakcie 4 lat studiów), wynikających z ustawy o stopniach i tytułach naukowych (Dz.U. 2003 Nr.65. poz.595 z późn. zmianami) oraz  z regulaminu Studium.

 

II. Zasady realizacji programu i zaliczania poszczególnych lat studiów.

 • Rok studiów trwa od 1 października do 30 września następnego roku.
 • Przysługujący doktorantowi 8-tygodniowy urlop musi być uzgodniony z opiekunem   naukowym i zaplanowany tak, by nie kolidował z pracą badawczą i  zajęciami przewidzianymi programem.
 • Rok studiów zaliczany jest przez kierownika Studium na podstawie przedkładanego do 30 czerwca sprawozdania z badań i przebiegu studiów potwierdzonego przez opiekuna,  indeksu z wpisanymi zaliczeniami oraz obszernej opinii opiekuna/promotora oceniającej przydatność doktoranta do pracy naukowej i postępy dokonane w przygotowywaniu rozprawy.
 • Doktorant zobowiązany jest ponadto przedstawić na zakończenie drugiego roku publikację w recenzowanym  czasopiśmie o zasięgu co najmniej krajowym. W czasie studiów obowiązuje opublikowanie co najmniej jednej pracy w czasopiśmie ujętym w wykazie MNiSW.
 • Wszczęcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić w  trakcie trzeciego roku studiów, a  w szczególnym, niezależnym od doktoranta  przypadku (np. brak posiedzenia Rady Naukowej przed wakacjami) na początku czwartego roku  tj. do końca grudnia.
 • Doktoranci powinni zrealizować program wykładów obowiązkowych i fakultatywnych  w ciągu pierwszych lat studiów, by 4-ty rok przeznaczyć na pracę nad rozprawą i indywidualne przygotowanie do egzaminów doktorskich.
 • Na zakończenie IV roku studiów obowiązuje zdanie co najmniej 2 egzaminów doktorskich.

III. Wykaz tematyki przedmiotów fakultatywnych, zalecanych doktorantom w zależności od ich specjalności :

 • Wprowadzenie w nowoczesne metody badawcze, w tym GIS, techniki mikrotomografii komputerowej, mikroskopii skaningowej
 • Zaawansowane metody statystyczne oraz podstawy modelowania matematycznego
 • Podstawy nowoczesnej systematyki, zoogeografii, ochrony przyrody
 • Specjalistyczne wykłady z ekologii populacji, krajobrazu oraz ekologii behawioralnej
 • Właściwości zapisu kopalnego, odtwarzanie przebiegu ewolucji, geologiczna historia ekosystemów i środowiska Ziemi,podstawy stratygrafii i sedymentologii, biogeochemia, paleozoologia, archeozoologia.

IV.  Przewidywane efekty nauczania, zgodne z charakterystykami poziomu 8 PRK

        ( określonymi ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji -  Dz. U. z 2016 r. poz. 64

           i 1010 oraz z 2017 r. poz. 60)

         Absolwent Studium Doktoranckiego zdobędzie odpowiednią/-dnie:

 • Wiedzę – czyli znajomość światowego dorobku naukowego w zakresie swojej specjalności naukowej i wynikających z niego implikacji dla praktyki; znajomość metodologii badań naukowych;  znajomość ekonomicznych i organizacyjnych uwarunkowań pracy badawczej.

 • Umiejętności – czyli zdolność wykorzystywania swojej wiedzy z  zakresu biologii i   nauk o Ziemi do formułowania hipotez i problemów badawczych oraz ich innowacyjnego rozwiązywania, samodzielnego planowania własnego rozwoju i inspirowania rozwoju innych osób; uczestniczenia w dyskusjach naukowych; posługiwania się językiem obcym  w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w życiu środowiska międzynarodowego.

 • Kompetencje społeczne – czyli gotowość do niezależnego prowadzenia badań powiększających  istniejący dorobek i do krytycznej oceny dorobku innych w zakresie reprezentowanej dyscypliny naukowej, do wypełniania zobowiązań publicznych wynikających z jego wiedzy oraz do respektowania zasad etyki  z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

MIZ PAN

 1. Wpływ charakterystyki gniazda na wzorzec wysiadywania i koszty inkubacji 
  na przykładzie dziuplaków
  Opiekun – dr hab. Tomasz  Mazgajski  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Doktorant otrzymuje stypendium w ramach projektu NCN. Intensywne prace terenowe

 (w okolicach Warszawy) w okresie lęgowym sikor (kwiecień-lipiec).

 1. Charakterystyka peptydów antybakteryjnych (AMP) zawartych w hemolimfie  larw Megaselia scalaris(Diptera, Phoridae)

- opiekun: dr hab. Ewa Durska (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) >Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- opiekun: dr hab. Radosław Stachowiak (Zakład Mikrobiologii Stosowanej Wydziału Biologii UW) >Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praca w laboratorium, prowadzenie hodowli Megaselia scalaris.

UWAGA: Doktorant może zgłosić własny temat, jeśli znajdzie wśród naukowców MiIZ PAN

opiekuna rozprawy o proponowanej tematyce.

Inst. Paleobiologii PAN

Informacja o tematach na stronie http://www.paleo.pan.pl/pl/opis_studiow.html

Studium doktoranckie

MIĘDZYNARODOWE STUDIUM DOKTORANCKIE

NAUK BIOLOGICZNYCH

POLSKIEJ AKADEMII NAUK w WARSZAWIE

Muzeum i Instytut Zoologii PAN  oraz Instytut Paleobiologii PAN  prowadzą Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Biologicznych kształcące w specjalnościach: zoologia, ekologia i paleobiologia. Siedzibą administracyjną Studium jest Muzeum i Instytut Zoologii (MIZ PAN), ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, tel. 629 32 21.

Kierownik Studium – dr hab. Robert Rutkowski, prof. MiIZ, robertrut@miiz.waw.pl

Nie prowadzimy rekrutacji na następne lata

Międzynarodowe Studium Doktoranckie:

 • prowadzi studia w zakresie zoologii, ekologii paleobiologia i  ewolucji
                                                  bezkręgowców: głównie owadów
                                                  kręgowców: głównie gadów, ptaków i ssaków
 • z wykorzystaniem najnowszych i tradycyjnych technik terenowych i laboratoryjnych

Od 2019 roku w MiIZ PAN funkcjonuje Szkoła Doktorska BioPlanet, która przejęła kształcenie doktorantów . Osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia doktora odsyłamy do Szkoła Doktorska BioPlanet.

Dotychczasowi uczestnicy Studium Doktoranckiego kontynuują program na podstawie dotyczczasowego programu i regulaminu.


 Warunki i Tryb Rekrutacji
na Międzynarodowe Studium Nauk Biologicznych
przy Muzeum i Instytucie Zoologii PAN

I. Warunki ogólne

 1. O przyjęcie na 4-letnie, stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk biologicznych mogą ubiegać się obywatele polscy i obcokrajowcy posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny.
 2. Kandydat musi znać język angielski.
 3. Kandydat powinien wybrać jeden z proponowanych tematów (ew. zaproponować własny) i uzyskać akceptację wybranego opiekuna naukowego, posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora, w jednym z Instytutów tworzących Studium.
 4. Kandydat winien w wyznaczonym terminie złożyć wszystkie wymagane dokumenty i przejść pomyślnie proces rekrutacji.
 

II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie, z akceptacją opiekuna naukowego i z 2 fotografiami (patrz: Wniosek)
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów, lub zaświadczenie o ich ukończeniu. Kandydat, który złożył tylko zaświadczenie, w przypadku przyjęcia na studia doktoranckie jest zobowiązany dostarczyć dyplom przed ich rozpoczęciem.
 3. Życiorys naukowy (CV) zawierający pełne dane osobowe, aktualny adres zamieszkania, przebieg dotychczasowego kształcenia i pracy naukowej wraz z krótkim opisem zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz listą publikacji.
 4. Osoby przyjęte na studia powinny przedłożyć pisemną zgodę kierownika jednostki zatrudniającej kandydata na oddelegowanie go na studia doktoranckie (tylko w przypadku gdy kandydat jest już zatrudniony w innej jednostce).
 

III. Przebieg rekrutacji

 1. Termin rekrutacji na studia doktoranckie każdorazowo określa Dyrektor MIZ i podaje do publicznej wiadomości w Internecie oraz w formie ogłoszenia wywieszanego w siedzibie Studium na co najmniej 3 miesiące przed tym terminem.
 2. Kwalifikacja kandydatów przebiega na zasadzie konkursu.
 3. Ocenę kandydatów przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Naukową Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.
 4. Kandydaci, którzy spełniają warunki ogólne, zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (patrz: Rozmowa). W rozmowie tej powinien uczestniczyć opiekun naukowy kandydata.
 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmują Dyrektorzy właściwych placówek naukowych na wniosek Kierownika Studium.
 6. O wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani w ciągu 1 tygodnia od daty rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi