Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Pobierz pdf: TUTAJ

Ogłoszenie nr 550213698-N-2019 z dnia 08-10-2019 r.
 
Warszawa: Modernizacja elektronowego mikroskopu skaningowego OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 01691205900000, ul. Wilcza  64, 00-679  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 629 32 21, (22) 629 32 21, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks .
Adres strony internetowej (url): https://miiz.waw.pl/pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut naukowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Modernizacja elektronowego mikroskopu skaningowego
Numer referencyjny  DA-2201-229-19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja elektronowego mikroskopu skaningowego
II.5) Główny Kod CPV: 38510000-3
Dodatkowe kody CPV:
48421000-5

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 78000
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art.67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W przedmiotowym zamówieniu mamy do czynienia z wyłącznością udzieloną przez producenta mikroskopu Hitachi udzieloną firmie COMEF Sp. z o.o. Sp.k. 40-719 Katowice, Ul. Gdańska 2,

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
COMEF Sp. z o.o. Sp.k.,  ,  ul. Gdańska 2,  40-719,  Katowice,  kraj/woj. śląskie

Zapraszamy do złożenia oferty

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego

Lp.

Przedmiot  zamówienia

jm

Ilość

1.

2.

3

4

1.

Capture One Pro 12 PL

szt.

1

2

Adobe Acrobat 2017 Pro PL

szt.

2

3

ABBYY FineReader Corporate Edition 14 PL Win

szt.

2

Capture One Pro 12 PL - 1 szt. (Zamawiający nie dopuszcza licencji EDU)

Parametry równoważności:

1.

Możliwość prezentowania prac za pomocą niestandardowych układów wydruku

2.

Możliwość zmniejszenia lub wyeliminowania zniekształceń perspektywy

3.

Import, przeglądanie i odtwarzanie plików wideo i wideo HDR z aparatu Nikon D700 będącego w posiadaniu Zamawiającego

4.

Możliwość konwertowania zdjęć do czerni i bieli

5.

Możliwość zarządzania aparatem Nikon D700 ( będącego w posiadaniu Zamawiającego) Z poziomu programu: podgląd na żywo, wykonywanie zdjęć.

6.

Automatyczny import i edycja zdjęć w czasie ich tworzenia

7.

Możliwość wyszukiwania, sortowania oraz organizowania zdjęć z wybranej kolekcji

8.

Możliwość szybkiego usunięcia skaz z fotografii

9.

Możliwość powiększenia obrazu od 25% do 200%

10.

Możliwość rozjaśniania i zaciemniana krawędzi zdjęcia

11.

Możliwość wydruku zdjęć na podstawie dostarczonych szablonów, które można dowolnie modyfikować

12.

Możliwość tworzenia pokazu slajdów z możliwością integracji zdjęć, wideo i muzyki

13.

Możliwość pracy na wielu monitorach

14.

Zaawansowane narzędzie do wsadowej zmiany nazw plików

15.

Wsparcie dla OpenCL

16.

Współpraca z systemem Windows 10 Pro 64-bit i 32-bit

 

 

 

 

 

Adobe Acrobat 2017 Pro PL - 2 szt.
(Zamawiający nie dopuszcza licencji EDU)

Parametry równoważności:

Lp.

Parametry graniczne

1.

Konwertowanie na pliki PDF

2.

Skanowanie materiałów do plików PDF

3.

Konwertowanie zawartości HTML na pliki PDF

4.

Konwertowanie wiadomości e-mail z programu Microsoft Outlook na pliki PDF

5.

Konwertowanie plików PDF na pliki programu Word

6.

Konwertowanie plików PDF na pliki programu Excel

7.

Edytowanie plików PDF

8.

Możliwość wstawiania dźwięków, materiałów wideo zgodnych z programem Flash Player oraz elementów interaktywnych

9.

Dołączanie plików w macierzystych formatach

10.

Narzędzia do pracy z komentarzami

11.

Kontrola wersji

12.

Recenzowanie dokumentów online

13.

Możliwość generowania dynamicznych formularzy PDF

14.

Możliwość stosowania podpisów cyfrowych

15.

Możliwość definiowania haseł i uprawnień do dokumentu

16

Zgodność ze standardami ISO podczas tworzenia i sprawdzania poprawności dokumentów PDF, na przykład PDF/A, PDF/E  PDF/X

17.

Współpraca z systemem Windows 10 Pro 64-bit  i 32-bit

 

ABBYY FineReader Corporate Edition 14 PL Win – 2 szt.
(Zamawiający nie dopuszcza licencji EDU)

Parametry równoważności:

Lp.

Parametry graniczne

1.

Możliwość tworzenia edytowalnych i przeszukiwalnych plików elektronicznych z zeskanowanych dokumentów papierowych, plików PDF i zdjęć z aparatu cyfrowego

2.

Funkcja przetwarzania złożonych, wielostronicowych dokumentów

3.

Możliwość rozpoznawania pisma drukowanego i tabel, teksty w pionie
i hiperłączy, nagłówków i stopek oraz numeracji stron

4.

System sprawdzania pisowni m.in. w języku polskim

5.

Rozpoznawanie tekstów w języku polskim

6.

Otwieranie różnych plików graficznych w tym: .bmp, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .gif, .dcx, .pcx, .png, .xps)

7.

Eksport do różnych formatów plików, w tym: .rtf, .txt, .doc, .csv, .xls, .dbf, .html, .pdf, .pdf/a,.ppt, .docx, .xlsx, .xml

8.

Umożliwia porównywanie dokumentów

9.

Wersja pudełkowa

10.

Uproszczona konwersja dokumentów dzięki funkcji Hot Folder umożliwiającej planowanie przetwarzania seryjnego i obserwowanie czy w wybranych folderach pojawiły się pliki do konwersji.

11.

Znajdowanie różnic w tekście zawartym w różnych wersjach tego samego dokumentu. Udostępnianie znalezionych różnic w postaci pliku PDF z komentarzami

Prosimy o składanie ofert na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Termin składania ofert: 5 lipca 2019.

Muzeum i Instytut Zoologii PAN otwiera nabór na czteroletnie kształcenie doktorantów na rok akademicki 2019/2020.  Zgłoszenia przyjmowane są od 10 czerwca 2019 do 10 września 2019. Dalsze informacje o naborze, proponowanych tematach doktoratów, kryteriach wyboru doktorantów, programie kształcenia itd. można znaleźć na portalu Szkoły Doktorskiej BioPlanet

Podkategorie