Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS  NA  STANOWISKO  NAUKOWE

 

 

Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Ewolucji i Ekologii Kręgowców w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN  w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk biologicznych lub pokrewnych.
 2. Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy JCR
 3. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych.
 4. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedzę i doświadczenie w zakresie badań nad ekologią ssaków.
 5. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. CV. Z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
 4. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego oraz komunikatów konferencyjnych
 5. kopie dyplomów nadania stopni naukowych doktora habilitowanego  i tytułu profesora
 6. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 7. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.z późn. zm.)o ochronie danych osobowych).

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko naukowe MiIZ PAN”  - należy składać do dnia 28 sierpnia 2020 r.  r. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)        

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 08 września 2020 r.