Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR MUZEUM I INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Adiunkta, Profesora nadzwyczajnego, Profesora zwyczajnego

Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Badań Ornitologicznych Muzeum i Instytucie Zoologii PAN — Praca w Stacji Ornitologicznej w Gdańsku (Wyspa Sobieszewska).

Wymagania stawiane kandydatowi:

1. Wykształcenie wyższe o profilu biologicznym

2. Stopień naukowy co najmniej doktora

2. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w terenowych badaniach ekologicznych.

3. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach w listy filadelfijskiej

4. Doświadczenie w przygotowywaniu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

5. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

6. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

  1. Plan badań naukowych kandydata na kolejne 3 lata, uwzględniający specyfikę jak i obecną tematykę badań Stacji Ornitologicznej
  2. CV.
  3. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
  4. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
  5. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
  6. Kwestionariusz osobowy
  7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.z późn. zm.) o ochronie danych osobowych).

Dokumenty - z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko naukowe w Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN” - należy składać do dnia 15 sierpnia 2017 r. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa).

Komisja zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Informacje o Stacji Ornitologicznej, realizowanych projektach itd. można znaleźć na stronie: www.stornit.gda.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu – nastąpi do dnia 30 sierpnia 2017 r.