Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 10.07.2015 r

numer ogłoszenia 11/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: Separation Gel - LPAI 10 mL, nr kat. 608010, 14 op.

Zadanie 2: GeXP DNA Size Standard Kit – 400, nr kat. 608098, 8 op.

Zadanie 3: CEQ Separation Buffer, nr kat. 608012, 6 op.

Zadanie 4: Sample Loading Solution 6.0 mL, nr kat. 608082, 7 op.

Zadanie 5: CEQ Capillary Array, nr kat. 608087, 1 op.

Zadanie 6: QIAGEN Multiplex PCR Kit (100), nr kat. 206143, 2 op.

Zadanie 7: 8 szt. Oligonukleotydów WellRED, wydajność syntezy: 2 OD, oczyszczanie: RP1

 

Sekwencja 5'-3'

Msca43_F

[D2]- CGACCGCGCACTTAATCGCG

Msca64_F

[D3]- GTTATCGTCACTATTACTGTCGC

Msca47_F

[D4]- GAACTGGATGCAAAGAGGCGC

Msca78_F

[D3]- CGGGTTAACGTGTTACTGGAG

Myrt4_F

[D3]- CGTGCATGCGAGCATTCCGT

Msca1_F

[D3]- ACCAGGAAATGAGCCAACAG

MP84_F

[D2]- GCAGTTTAGGCGAGGCTCGAC

MP67_F

[D4]-GTTCTCTGAGCTTCTCTCCTAC

 

  1. Liczba złożonych ofert : 3

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen

 

Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

2.

Comesa Polska

ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

12 615,00 zł

15 516,45 zł

 

Zadanie nr 6

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

3.

ALAB-GEN Sp. z o.o.

ul. Kątna 17

00-703 Warszawa

1 098,36 zł

1 186,23zł

 

Zadanie nr 7

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Sigma-Aldrich sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań

1 660,40 zł

2 042,29 zł

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1, 2, 3, 4, 5: Comesa Polska

    ul. Wolińska 4

                                             03-699 Warszawa

- w zakresie zadania nr 6: ALAB-GEN Sp. z o.o.

   ul. Kątna 17

   00-703 Warszawa

- w zakresie zadania nr 7: Sigma-Aldrich sp. z o.o.

   ul. Szelągowska 30

   61-626 Poznań

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1,2, 3, 4, 5, 6, 7: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
  2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań 1, 2, 3, 4, 5: Comesa Polska, ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa. Data udzielenia zamówienia: 10.07.2015 r.

- w zakresie zadania nr 6: ALAB-GEN Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa. Data udzielenia  zamówienia: 10.07.2015 r

- w zakresie zadania nr 7: Sigma-Aldrich sp. z o.o.,   ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Data udzielenia zamówienia: 10.07.2015 r

 

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 10.07.2015 r.

             (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki