Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 16.07.2015 r.

numer ogłoszenia 14/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 

Zadanie 1: 2 oligonukleotydy niemodyfikowane (sekwencje, sposób oczyszczenia oraz skala syntezy podane w załączniku)

Nazwa

Sekwencja 5’ to 3’

Skala syntezy

Oczyszczanie

Modyfikacje 5’

Modyfikacje 3’

PST

CCCAAAGCTAAAATTCTAAAT

40 nmol lub 0,05µmol

HPLC

brak

brak

FST

GCTTTAGTTAAGCTACGC

40 nmol lub 0,05µmol

HPLC

brak

Brak

 

Uzasadnienie zastosowania art. 4 8a PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 

 

 

 

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki