Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 20.08.2015 r

numer ogłoszenia 18/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników :

QIAGEN Multiplex PCR Kit (100) nr kat 206143

 

  1. Liczba złożonych ofert : 2

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ALAB-GEN Sp. z o.o.

ul. Kątna 17

00-703 Warszawa

997,20 zł

1076,98 zł

2.

Prospecta Sp. z o.o.

ul. Barbórki 8

04-511 Warszawa

2250,00zł

2430,00 zł

 

 

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

ALAB-GEN Sp. z o.o.

ul. Kątna 17

00-703 Warszawa

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadania  złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

    

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
  2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

ALAB-GEN Sp. z o.o.

ul. Kątna 17

00-703 Warszawa.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 20.08.2015 r.

             (miejscowość)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

Tutaj link do oryginału.