Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 04.10.2016 r.

numer ogłoszenia 13/2016

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia – dostawa odczynników:

 Zadanie nr 1: 1 op. SMRTbell™ Template Prep Kit 1.0 Pacific Biosciences, nr kat. 100-259-100

 Zadanie nr 2: 4 op. DNA Sequencing Reagent 4.0 V2 Pacific Biosciences, nr kat. 100-612-400

 Zadanie nr 3: 2 op. SMRT®Cell 8Pac V3 (8 Cells) Pacific Biosciences nr kat. 100-171-800

 Zadanie nr 4: 1 op. MagBead Kit v2 Pacific Biosciences nr kat. 100-676-500

 

5Liczba złożonych ofert:  1

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech Sp. z o.o.

ul. Królewicza Jakuba 40A

03-366 Warszawa

2 293,01 EUR

2 820,40 EUR

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech Sp. z o.o.

ul. Królewicza Jakuba 40A

03-366 Warszawa

994,00 EUR

1 222,62 EUR

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech Sp. z o.o.

ul. Królewicza Jakuba 40A

03-366 Warszawa

2 250,00 EUR

2 767,50 EUR

 

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech Sp. z o.o.

ul. Królewicza Jakuba 40A

03-366 Warszawa

1 436,00 EUR

1 766,28 EUR

 

6.       Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej: oferta nr 1  

  TK Biotech Sp. z o.o.

ul. Królewicza Jakuba 40A

        03-366 Warszawa

7.       Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą

8.       Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

9.       Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

 -  TK Biotech Sp. z o.o., ul. Królewicza Jakuba 40A,  03-366 Warszawa. Data udzielenia zamówienia:         30.09.2016 r.

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

 Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    Warszawa, dnia 04.10.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki