Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o unieważnieniu  postępowania z dziedziny nauki z dnia 06.02.2017 r.

numer ogłoszenia DA-2201-03-17-BIP

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [ X ] usługi [  ]

  1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: dostawa odczynników

Zadanie 1: proteinase K, 20 mg/ml, 5 ml

  1. Liczba złożonych ofert – 1

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto
1.

POLGEN Sp. z o.o. – Sp. K.,

ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź

784,12 zł netto

846,85 zł brutto

  1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej – unieważniono dla Zadania nr 1; cena oferty przewyższa środki przeznaczone na realizację zadania.
  2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: nie dotyczy
  3. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) – nie dotyczy
  4. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia – nie dotyczy
  5. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [ ]   NIE  [ X  ]

Warszawa, dnia 06.02.2017 r.

      (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                                                                                                                           zamówienia z dziedziny nauki