Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Bison
Żubr

Cele działania i osiągnięcia 

Prace prowadzone w Stacji Badawczej Fauny Karpat, Muzeum i Instytutu Zoologii PAN - zlokalizowanej w Ustrzykach Dolnych, koncentrują się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem populacji dużych ssaków w naturalnych i przekształconych ekosystemach eko-regionu karpackiego.

Od 1999 roku koordynowany jest tutaj prowadzony we współpracy z RDLP Krosno program restytucji żubra w Karpatach, obejmujący monitoring istniejących stad (częściowo z użyciem telemetrii), analizę dynamiki i struktury ich areałów, genetyczną strukturę populacji oraz planowanie i organizacja wsiedleń żubrów w celu obniżenia inbredu w wolno żyjących stadach i powiększenia areału tej populacji. Program prowadzony jest we współpracy z partnerami z Rumunii, Słowacji i Ukrainy. Podsumowaniem ponad 10 lat tej współpracy jest monografia „Powrót żubra w Karpaty”, która ukazała się w roku 2012. W roku 3013 zakończono ocenę możliwości rozprzestrzeniania się żubrów z populacji bieszczadzkiej na zachód, t.j. na teren Beskidu Niskiego w kierunku Magurskiego Parku Narodowego, ze wskazaniem potencjalnych korytarzy migracyjnych. Kontynuowany jest projekt kolekcji włosów i tkanek żubrów dla oceny zmienności genetycznej tej populacji oraz dwukrotnie w roku prowadzony jest zbiór odchodów dla oceny stanu zapasożycenia.

W roku 2014 uruchomiony został projekt monitorowania przemieszczeń się żubrów z użyciem telemetrii GPS.

Zrozumienie procesów przyrodniczych zachodzących obecnie w Bieszczadach, jest niemożliwe bez znajomości wyjątkowo tu skomplikowanych i unikalnych na skalę europejską zmian, w systemie użytkowania gruntów i kierunków rozwoju ekonomicznego tego regionu. Jednym z tematów badawczych prowadzonych w Stacji są więc historyczne przekształcenia środowiska przyrodniczego Bieszczadów na przestrzeni ostatnich 150 lat. Analizowane są antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego w Bieszczadach Zachodnich na podstawie źródeł historycznych. Na ten temat ukazały się już drukiem trzy opracowania monograficzne.

 
Image
Stacja latem
 
Image
Stacja jesienią
 
Image
Stacja zimą


Informacje dodatkowe:
Spis wszystkich publikacji Stacji