Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Regulamin

Międzynarodowego Studium Nauk Biologicznych

przy Muzeum i Instytucie Zoologii PAN


International Doctoral School of Biological Sciences

at Museum & Institute of Zoology PAS


Na podstawie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe /Dz.U. 2007 Nr 1 poz. 2/, w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Biologicznych przy Muzeum i Instytucie Zoologii PAN, powołanym na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN z dnia 5 czerwca 2003 (patrz: Akt utworzenia) oraz umowy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi współtworzącymi to Studium z dnia 20 czerwca 2003 r., ustala się następujący regulamin studiów.

 

I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1 

  1. Międzynarodowe Studium Doktoranckie tworzy Dyrektor Muzeum i Instytut Zoologii PAN przy udziale Dyrektorów Instytutu Paleobiologii PAN i Centrum Badań Ekologicznych PAN, na podstawie umowy zawartej pomiędzy tymi jednostkami (zwanych dalej Instytutami). Siedzibą Studium jest Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64

  2. Studium kształci kandydatów do stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinach: biologia i ekologia.
  3. Studia prowadzone są jako studia dzienne (stacjonarne).

  4. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Rada Studium, w skład której wchodzi do dwóch przedstawicieli rad naukowych Instytutów, delegowanych przez te rady na prośbę dyrektorów, oraz Kierownik Studium.
  5. Studiami doktoranckimi kieruje Kierownik Studium, powołany przez Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN po zaopiniowaniu przez Radę Naukową.

  6. Opiekuna naukowego powołuje Dyrektor Instytutu przyjmującego doktoranta, spośród osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
  7. Studia doktoranckie trwają 4 lata, z możliwością przedłużenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach o 1 rok.

  8. Otwarcie przewodu doktorskiego uczestnika studiów powinno nastąpić nie później niż w trzecim roku trwania studiów.
  9. Wyniki badań naukowych prowadzonych przez doktoranta stanowią własność Instytutu, w którym odbywa on studia.

 

II USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 2 

1. Na Studium przyjęty być może obywatel polski lub obcokrajowiec, który:
a/ posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny.
b/ uzyskał zapewnienie przyszłego opiekuna naukowego (promotora pracy doktorskiej), że podejmie się prowadzenia jego pracy doktorskiej

c/ odbył rozmowę kwalifikacyjną przed komisją rekrutacyjną z zadowalającym wynikiem i spełnił inne wymagania wynikające z warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie

2. O przyjęciu na studia doktoranckie decydują Dyrektorzy Instytutów na wniosek Kierownika Studium.

§ 3

1. Do podstawowych obowiązków uczestnika studiów należy realizacja programu studiów doktoranckich, a w szczególności:
a/ systematyczna praca naukowa pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora pracy doktorskiej) zmierzająca do terminowego zakończenia studiów i przygotowania rozprawy doktorskiej,
b/ uczestniczenie w zajęciach przewidzianych programem studiów, w tym wysłuchanie i zaliczenie wykładów obligatoryjnych i uzupełniających (kierunkowych) oraz udział w seminariach doktoranckich,
c/ udział w konferencjach naukowych, seminariach, warsztatach, szkołach letnich i innych zajęciach wskazanych przez opiekuna naukowego lub zaleconych przez Kierownika Studium,
d/ upowszechnianie, w porozumieniu z opiekunem, swoich osiągnięć naukowych

e/ składania Kierownikowi Studium pisemnych sprawozdań rocznych z przebiegu studiów i postępów w badaniach naukowych, zaopiniowanych przez opiekuna naukowego/promotora i stanowiących podstawę zaliczenia kolejnych lat studiów.

 

§ 4 

1. Kierownik Studium:
a/ organizuje rekrutację i przewodniczy Komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie,
b/ prowadzi bieżącą działalność Studium,
c/ utrzymuje bezpośredni kontakt z uczestnikami studiów oraz ich opiekunami naukowymi w sprawach dotyczących realizacji programu studiów,

d/ podejmuje decyzje w sprawach zaliczenia roku a także występuje z wnioskiem w sprawie przedłużenia studiów i skreślenia z listy doktorantów.

2. Rada Studium:

a/ opracowuje regulamin i program studiów,
b/ ustala tryb rekrutacji na studia,

c/ stanowi komisję rekrutacyjną, do której może dokooptować dodatkowych egzaminatorów,

3. Opiekun naukowy (promotor pracy doktorskiej):
a/ udziela wszelkiej pomocy uczestnikowi studiów w jego pracy naukowej,
b/ opiniuje sprawozdania składane przez uczestnika studiów oraz uczestniczy z głosem doradczym w decyzjach odnośnie przebiegu studiów doktoranta
c/ o ile to możliwe, bierze czynny udział, w charakterze wykładowcy, w wykładach organizowanych przez Studium.


§ 5

1. Uczestników Studium obowiązują przepisy i zarządzenia Dyrekcji Instytutu, w którym odbywają studia doktoranckie.

2. Uczestnicy Studium mogą otrzymywać stypendium przyznawane przez Dyrektora Instytutu, w którym odbywają studia doktoranckie, w wysokości wynikającej z Aktu utworzenia Międzynarodowego Studium Nauk Biologicznych i na zasadach określonych w §2 ust.2 oraz §8, 9, 10 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe (Dz.U.2007 Nr 1, poz. 2)

3. Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do:

a/ przerwy w zajęciach w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku, zgodnie z ustaleniami określonymi w programie studiów,
b/ świadczeń w publicznych zakładach opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla pracowników Instytutu,
c/ przedłużenia okresu studiów doktoranckich o czas trwania urlopu macierzyńskiego i korzystanie w tym okresie z przyznanych świadczeń,

d/ niepracujący małżonkowie oraz dzieci uczestników studiów korzystają ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla członków rodzin pracowników.

 

§ 6

1. Kończenie i przedłużanie studiów doktoranckich:
a/ Studia kończą się 30 września 4-tego roku wydaniem świadectwa ukończenia studiów doktoranckich,
b/ W uzasadnionych przypadkach, wymienionych w § 7 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe (Dz. U. 2007 Nr 1, poz. 2), Dyrektor Instytutu może przedłużyć studia doktoranckie o 1 rok,
c/ z wnioskiem o przedłużenie studiów występuje Kierownik Studium, na podstawie podania uczestnika studiów, zaopiniowanego przez Opiekuna naukowego (Promotora),
d/ Uczestnikom Studium, którzy nie uzyskali stopnia doktora w czasie przewidzianym niniejszym regulaminem, instytut nie pokrywa kosztów przewodu doktorskiego.
2. Skreślenie z listy uczestników Studium
a/ Uczestnik studiów nie wykazujący w toku studiów właściwego do nich przygotowania lub uzdolnień, nie czyniący wymaganych postępów w pracy naukowej lub nie wypełniający obowiązków wynikających z programu studiów i z regulaminu może być skreślony z listy uczestników studiów.
b/ Z wnioskiem do Dyrektora Instytutu o skreślenie uczestnika występuje Kierownik Studium po zapoznaniu się z opinią Opiekuna Naukowego i Rady Studium.

 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7 

1. W sprawach nie objętych ustaleniami niniejszego regulaminu i nie ujętych w podanym na wstępie rozporządzeniu rozstrzyga Rada Studium.

2. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania.

 


Warszawa, 1 czerwca 2007 r.


Przewodniczący Rady Naukowej
Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
/-/ Prof. dr hab. Czesław Błaszak
Dyrektor
Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
/-/ Prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz